Gaz

Gaz


Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12 luty 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRG.DRG-2.4212.41.2019.ASk2 zatwierdził Spółce nową Taryfę nr 8 dla gazu ziemnego wysokometanowego (gospodarstwa domowe), która została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe nr 9 (1303) z dnia 13.02.2020 r. i obowiązuje od dnia 28 marca 2020 roku (tabela nr 1).

Ceny i stawki opłat za sprzedaż gazu i dystrybucję dla firm i podmiotów oraz osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej określa Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 13/2020 z dn. 14.07.2020 r. (tabela nr 2).

Informujemy, że pełny tekst Taryfy dostępny jest w siedzibie Spółki oraz poniżej do pobrania w pliku pdf.

Tabela nr 1 (wyciąg z taryfy nr 8 odnośnie cen i stawek opłat za sprzedaż gazu i dystrybucję dla gospodarstw domowych obowiązujące od 28 marca 2020 r.)

Grupa taryfowa Ceny i stawki opłat dla GOSPODARSTW DOMOWYCH od 28.03.2020 r.
Cena za gaz Stawki opłat abonamen       -towych Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy przeznaczony do celów opałowych Stała Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] [zł/m-c] [gr/(kWh/h) za h] [gr/kWh]
G – 1 10,937 11,299 4,95 2,16 x 2,540
G – 2 10,563 10,925 8,70 11,01 X 1,880
G – 3 10,038 10,400 17,90 x 0,101 2,181

Tabel nr 2 (wyciąg) z Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 13/2020 z dn. 14.07.2020 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej.

Ceny i stawki opłat dla FIRM I PODMIOTÓW, SUSZARNI TYTONIU od 01.08.2020 r.
Cena za gaz Stawki opłat abonamentowych Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy przeznaczony do celów opałowych Stała Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] [zł/m-c] [gr/(kWh/h) za h] [gr/kWh]
G -1 11,616 11,978 4,95 2,16 x 2,540
G – 2 11,287 11,649 8,70 11,01 x 1,880
G – 3 10,822 11,184 17,90 x 0,101 2,181

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 640) od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozliczenia za dostarczony gaz są prowadzone w jednostkach energii (kWh). Przeliczenie na jednostki energii z jednostek objętości będzie dokonywane z wykorzystaniem współczynnika konwersji, który stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 gazu i liczby 3,6. Współczynnik konwersji dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 10 m3/h (110 kWh/h) ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej opublikowanych wartości ciepła na stronie internetowej spółki dla poszczególnych miesięcy, z liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego, natomiast dla odbiorców o mocy umownej większej niż 10 m3/h (110 kWh/h) na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.

Plik do pobrania:

1. Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 13/2020 z dn. 14.07.2020 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej

2. Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 10/2020 z dn. 26.03.2020 r. w sprawie nowych stawek opłat za usługę dystrybucji gazu wysokometanowego dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej

3. Taryfa nr 8 dla gazu ziemnego wysokometanowego

4. Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 9/2019 z dn. 18.07.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

5. Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 7/2019 z dn. 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

6. Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 3/2019 z dn. 16.01.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

7. Taryfa nr 7 dla gazu ziemnego wysokometanowego

8. Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 18/2018 z dn. 01.10.2018 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

9. Taryfa nr 6 dla gazu ziemnego wysokometanowego

10. Zmiana Taryfy nr 5 dla gazu ziemnego wysokometanowego

11. Taryfa nr 5 dla gazu ziemnego wysokometanowego

12. Zarządzenie Nr 7/2015 z dn. 15.09.2015 r. w sprawie obniżenia ceny gazu dostarczanego do wszystkich odbiorców przez TZK Sp. z o.o.

13. Taryfa nr 4 dla gazu ziemnego wysokometanowego

14. Taryfa nr 3 dla gazu ziemnego wysokometanowego

15. Taryfa nr 2 dla gazu ziemnego wysokometanowego

16. Taryfa nr 1 dla gazu ziemnego wysokometanowego

17. Informacja w sprawie rozliczania za dostarczany gaz

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu TZK Sp. z o.o. wersja -1- 2014 r.

19. Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu – listopad 2018 r.