OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

w Tarnogrodzkim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.

( K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  w skrócie RODO, Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Tarnogrodzie informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Tarnogrodzie, ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród, nr tel. (84) 689 70 95, email: tzkspzoo@wp.pl, którego reprezentantem jest Prezes Zarządu.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anną Kurzydło pod adresem e-mail: a.kurzydlo@tarnogrod.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– wykonania umowy, przyjmowania i realizacji zleceń świadczenia usług oraz wykonania ciążących na Zakładzie obowiązków prawnych np. wystawiania faktur (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b oraz art. 6 ust.1 pkt c RODO);

– prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) –
w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym
w przypadku odstąpienia od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz Zakładu, wykonującym obsługę informatyczną Zakładu, pracownikom dostarczającym faktury, ponaglenia zapłaty oraz pozostałe pisma związane z realizacją umów komunalnych a także inkasentom pobierającym opłaty za usługi świadczone przez Zakład na Pani/Pana rzecz.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

6. Działalność TZK Sp. z o.o. jako jednostki zajmującej się zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz pozostałą działalnością opiera się na przepisach prawa. Wyrażenie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych przez Zakład.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


INFORMACJA KONSUMENCKA

1.             Dostawca usługi – dane identyfikacyjne
Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. (dalej: TZK Sp. z o.o.), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311, o kapitale zakładowym 14 910 000,00 PLN, wpłacony w całości o nr NIP 918-215-18-95, nr REGON 060708755, BDO 000002196 rachunek bankowy: 28 9637 0001 2001 0000 0505 0002, tel. 84 689 70 95, fax. 84 689 7095, email: tzkspzoo@wp.pl
2.             Główne cechy świadczenia oraz sposób porozumiewania się z konsumentem
1.    Podstawowym przedmiotem świadczenia usług przez TZK Sp. z o. o. jest dostawa wody w ilości i o ciśnieniu określonych w umowie oraz o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także odbieranie ścieków w ilości i na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy TZK Sp. z o.o. i Odbiorcą usług. Spółka świadczy również usługi w zakresie dostarczania gazu na warunkach i w zakresie określonym przez umowę dostarczania gazu oraz zgodnie z aktualną taryfą zatwierdzoną przez URE. 2.   TZK Sp. z o.o. i Odbiorca usług mogą się porozumiewać: a) w dniach i w godzinach pracy Przedsiębiorstwa, w siedzibie Przedsiębiorstwa w Tarnogrodzie bezpośrednio (ul. Kościuszki 5 – biuro) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem telefonów oraz poczty elektronicznej; b) w miejscu dostarczania wody/gazu i/lub odbioru ścieków – po uzgodnieniu terminu i miejsca spotkania z przedstawicielem Przedsiębiorstwa; c) w sytuacji gdy przepisy prawa wymagają zastosowania formy pisemnej – listownie (ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród), za pośrednictwem poczty, 3.   Godziny pracy przedstawicieli Przedsiębiorstwa – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 4.   Informacje o planowanych wyłączeniach dostarczania wody Przedsiębiorstwo ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty. 5.   Adres dla potrzeb składania reklamacji 23-420 Tarnogród, ul. Kościuszki 5
3.    Łączna cena lub wynagrodzenie
Rozliczenia za usługi świadczone przez TZK Sp. z o.o. następują na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody/gazu i odprowadzonych ścieków. Aktualne taryfy dostępne są na stronie internetowej (tzktarnogrod.pl) Przedsiębiorstwa oraz w siedzibie. Ustalenie ilości sprzedanej wody/gazu będzie następowało na podstawie wskazań wodomierza głównego/gazomierza, wodomierza dodatkowego lub przeciętnych norm zużycia, natomiast ilość odprowadzanych ścieków będzie ustalana jako równa ilości pobranej wody lub na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.
4.  Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość – informacja kierowana tylko do konsumenta zawierającego umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Koszty porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy ponoszone są przez stronę inicjującą, zgodne z taryfą jego operatora. 5. Sposób i termin zapłaty. Przedsiębiorstwo za usługi świadczone wystawia faktury, a Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę/gaz i/lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
6. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz procedura rozpatrywania reklamacji:
a)    Dostarczanie wody/gazu i/lub odprowadzanie ścieków od Odbiorców usług następuje po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza – w przypadku nowego przyłącza lub sprawdzeniu stanu technicznego przyłącza już istniejącego, zamontowaniu wodomierza/gazomierza oraz podpisaniu umowy na dostawę wody/gazu i/lub odprowadzenie ścieków. b)    Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy. c)    Reklamacja powinna być składana w formie pisemnej (dopuszcza się składanie reklamacji również via email), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia. d)    Przedsiębiorstwo rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni  od złożenia reklamacji. e)    W przypadku wniosku Odbiorcy o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego/gazomierza, termin rozpatrzenia reklamacji uzależniony będzie od terminu wykonania ekspertyzy wodomierza/gazomierza przez uprawniony Urząd Miar. f)    W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń. Odbiorca usług ponosi koszty sprawdzenia. g)    Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. h)    W przypadku nadpłaty zalicza się ja na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
7. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy – informacja kierowana tylko do konsumenta zawierającego umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość:
Odbiorca usług ma prawo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyn. Odbiorca usług może odstąpić od umowy, składając Dostawcy usługi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku, gdy Odbiorca usług zgłosił pisemne żądanie rozpoczęcia świadczenia przez Dostawcę usługi przed upływem terminu, o którym mowa powyżej – w momencie skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Dostawcę usługi na jego rzecz do chwili odstąpienia od Umowy. 8. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad TZK Sp. z o.o.
9.  Odpowiedzialność za jakość świadczenia:
TZK Sp. z o.o. jest zobowiązane dostarczyć towar wolny od wad, tj. w przypadku dostawy wody – o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz o ciśnieniu i w ilości ustalonych w zawartej umowie, a w przypadku odbioru ścieków – w sposób niezawodny i w ilości określonej w zawartej umowie w przypadku dostawy gazu o ciśnieniu i ilości oraz parametrach zawartych w umowie i aktualnej taryfie. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu, która nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
10. Czas trwania umowy: Umowa jest zawierana na czas określony lub nieokreślony.
11. Treść usług posprzedażnych i gwarancji: Nie dotyczy.
12. Sposoby i przesłanki wypowiedzenia umowy: 1.    Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę usług z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron. 2.    Po rozwiązaniu umowy TZK Sp. z o.o. dokonuje odcięcia dostaw wody/gazu i/lub zamyka przyłącze kanalizacyjne oraz demontuje wodomierz główny/gazomierz.
13. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument:   Nie dotyczy. 14. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy: Nie dotyczy. 15. Kodeks dobrych praktyk: Nie dotyczy. 16. Kaucja lub inne gwarancje finansowe informacje kierowane tylko do konsumenta   zawierającego umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość: Nie dotyczy. 17. Funkcjonalność treści cyfrowych: Nie dotyczy. 18. Interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowanie: Nie dotyczy.
19. Klauzula informacyjna-pouczenie TZK Sp. z o.o. informuje, że w przypadku odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie               w wodę i/lub odprowadzane ścieków wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku  o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie.